ŠTATÚT SÚŤAŽE

CoderGames 2022

 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „CoderGames 2022“ (ďalej len Súťaž“) a je jediným a záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Súťaž (ďalej len „Štatút“).

 

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátor Súťaže: Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla: Žriedlová 13, 040 01 Košice, Slovensko

IČO: 52934039

(ďalej len „Organizátor“)

Vyhlasovateľ Súťaže: Komunikačné oddelenie Organizátora

 

II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY

1. Cieľ Súťaže
Cieľom súťaže je rozšíriť povedomie o počítačovom kódovaní a developmente, zvýšiť záujem o tieto aktivity, a poskytnúť priestor na precvičenie daných zručností medzi študentmi stredných a vysokých škôl.

2. Priebeh Súťaže

Organizátor vyhlasuje Súťaž na stránke www.codergames.deutschetelekomitsolutions.sk, ktorá bude prebiehať v termíne od 24.10. - 29.10. 2022, kde bude každý deň zverejnená jedna súťažná úloha, ktorú je potrebné v čo najkratšom čase vyriešiť a riešenie odoslať cez stránku Organizátorovi.

3. Účastníci Súťaže
Účastníkom súťaže môže byť študent akejkoľkovek strednej alebo vysokej školy (ďalej len „Súťažiaci“). Súťaže sa nemôže zúčastniť nikto z organizačného tímu vyhlasovateľa súťaže.

 

III. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

 

 1. Súťaž sa bude konať v termíne od 24.10.2022 do 29.10.2022.
 2. Zaregistrovať sa do Súťaže je možné od 10.10.2022

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Pre zapojenie sa do Súťaže sa vyžaduje, aby sa Súťažiaci zaregistroval do Súťaže a poslal správnu odpoveď na minimálne jednu úlohu najneskôr do 29.10.2022 do 18:00 hod.

 

V. KRITÉRIA HODNOTENIA

 1. Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do Súťaže a odoslaní odpovedí na úlohy budú víťazi určení spomedzi platne zaregistrovaných účastníkov po spočítaní bodov, ktoré nazbierali počas trvania Súťaže. Prví piati Súťažiaci s najvyšším počtom bodov vyhrávajú prvých päť výhier (viď. Bod VI).
 2. Za každú správnu odpoveď odoslanú počas trvania Súťaže prostredníctvom stránky www.coderfest.deutschetelekomitsolutions.sk dostanú Súťažiaci 1 bod, pričom každý nasledujúci deň sa bude bodovanie zvyšovať o 1 bod oproti predošlému dňu (tzn. 1.deň - 1 bod, 2.deň - 2 body, 3.deň - 3 body, 4. deň – 4 body, 5.deň – 5 bodov).

  Taktiež sa budú bodovať aj najrýchlejší súťažiaci bodmi navyše, a to v pondelok - 1. najrýchlejší - 5 bodov, 2. najrýchlejší - 4 body, 3. najrýchlejší - 3 body, 4. najrýchlejší – 2 body, 5. najrýchlejší – 1 bod, a v každý nasledujúci deň o 1 bod viac (tzn. najrýchlejší dostane v utorok 6 bonusových bodov, odmenených bude 6 najrýchlejších správne odpovedajúcich; v stredu dostane najrýchlejší 7 bonusových bodov, odmenených bude 7 najrýchlejších správne odpovedajúcich, vo štvrtok dostane najrýchlejší 8 bonusových bodov, odmenených bude 8 najrýchlejších správne odpovedajúcich, v piatok dostane najrýchlejší 9 bonusových bodov, odmenených bude 9 najrýchlejších správne odpovedajúcich).

 3. Zo všetkých správnych odpovedí za jednotlivé dni bude na nasledúci deň vyžrebovaný jeden Súťažiaci, ktorý vyhrá dennú výhru Slúchadlá HyperX Cloud II (viď. Bod VI).
 4. Žrebovanie desiatej ceny a vyhlásenie víťazov prvého až piateho miesta sa uskutoční v sobotu 29.10.2022 do 21:00 hod.
 5. Oznámenie o víťazoch Súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a taktiež na stránke www.codergames.deutschetelekomitsolutions.sk.

 

VI. VÝHRA

 1. Každý Súťažiaci môže získať niekoľko výhier. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedený kontakt. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie ďalšieho Súťažiaceho v poradí. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.
 2. Výhrou v súťaži je:

1. cena – Tablet Apple iPad 10.2
2.-3. cena – Športtester Garmin Forerunner 255
4.-5. cena - Elektrokolobežka Xiaomi
6. cena - Slúchadlá Sony WF-1000XM4
7. cena – Myška Logitech MX Master 3
8.cena – Slúchadlá HyperX Cloud II
Denná výhra - Slúchadlá HyperX Cloud II

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý Súťažiaci pred zaregistrovaním sa do Súťaže je informovaný o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) na webovej stránke www.codergames.deutschetelekomitsolutions.sk.
 2. Každý Súťažiaci zaregistrovaním sa do Súťaže udeľuje Organizátorovi zmysle čl. 7 GDPR súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára - meno a priezvisko, email, názov školy/fakulty a v prípade výhercov aj adresa bydliska v rozsahu ulica a číslo, obec, PSČ, tel. číslo, za účelom zaradenia Súťažiaceho do Súťaže, jednoznačného identifikovania a následného kontaktovania Súťažiaceho s informáciou o začatí Súťaže, kontaktovania v prípade výhry a zverejnenia oznámenia o víťazoch. Súhlas je udelený dobrovoľne po dobu trvania Súťaže a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Organizátora alebo mailom na FMB_Telekom_IT@t-systems.com,  v ktorom Súťažiaci vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely Súťaže. Udelenie súhlasu je podmienkou účasti na Súťaži a na odovzdanie výhry.
 3. Súťažiaci má práva podľa čl. 15 GDPR, a to najmä právo  na informácie o stave spracúvania osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
 4. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Organizátor je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje Súťažiaceho v súlade s GDPR a rovnako aj s právnym poriadkom SR.

 

VIII. DANE

 

 1. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. Z. o dani zpríjmov v znení neskorších predpisov.
 2. Výhercovia nejmajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
 3. Hodnota výhry nepodlieha zdaneniu.

 

IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor neuhradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo získaním výhry.
 2. Na výhru nemá Súťažiaci právny nárok.
 3. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú všetci Súťažiaci Súťaže svoj súhlas s podmienkami súťaže podľa tohto Štatútu.
 4. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich, ktorí porušia ustanovenia tohto Štatútu alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 
 5. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť alebo upraviť Štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom akým bola Súťaž vyhlásená. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, predčasne ukončiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu Súťaže. V prípade akejkoľvek zmeny alebo úpravy Štatútu, pravidiel Súťaže alebo iných podmienok Súťaže, s ktorými Súťažiaci nesúhlasí, mu vzniká právo odstúpiť zo Súťaže.
 6. Pri sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, jej pravidiel či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora, s čím Súťažiaci bezvýhradne súhlasia.
 7. Tento Štatút je vyhotovený v slovensko-anglickej verzii. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto Štatútu, bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia.

 

V Košiciach, dňa 6.10.2022